KLIENTU PRIVĀTUMA POLITIKA

Pēdējo reizi atjaunināta: 06.02.2023.
Šī Privātuma politika (turpmāk"Politika") sniedz informāciju par to, kāpēc Cita Santehnika apkopo, izmanto vai kopīgo jūsu personas datus saistībā ar jūsu kā klienta līgumattiecībām ar Cita Santehnika. Lūdzu, iepazīstaties ar mūsu Privātuma politiku.

1. DATU PĀRZINIS

Jūsu personas datu pārzinis atbilstoši piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem ir SIA Cita Santehnika (reģistrācijas numurs: LV40003451144, adrese: Rencēnu iela 7 b, Rīga). Cita Santehniika ir atbildīgs par to, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti atbilstoši šai Politikai un piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Kontaktinformācija:

SIA Cita Santehnika

Reģistrācijas Nr.: LV40003451144

Adrese: Gunāra Astras iela 8, Rīga, Latvija

Tālrunis: 67 802 291

Datu aizsardzības speciālista vai par privātumu atbildīgās personas kontaktinformācija:

Adrese: Gunāra Astras iela 8, Rīga, Latvija

Vietne, lai sazinātos: www.siltumsuknis-ariston.lv/kontakti

2. PERSONAS DATU VĀKŠANA

Mēs varam vākt jūsu personas datus dažādos veidos, kā tas norādīts turpmāk. Kopumā personas datus, ko mēs apstrādājam, jūs mums sniedzat, kad nomājat no mums aprīkojumu, atrodaties mūsu telpās vai kad citādi sadarbojaties ar mums (piemēram, aizpildot mūsu tiešsaistes formas, reģistrējoties klientu portālā vai apmeklējot mūs). Tāpat mēs varam vākt personas datus no ārējiem avotiem, piemēram, publiski pieejamiem avotiem. Personas dati, ko mēs vācam, ietver pamatā šādas datu kategorijas:

• vispārīgi personas dati: vārds, uzvārds, dzimšanas datums un personas kods, identifikācijas dokumenta dati, PVN numurs;

• kontaktinformācija: e-pasta adrese, adrese un tālruņa numurs. No korporatīvajiem klientiem vai galvotājiem mēs varam vākt informāciju, kas saistīta ar jūsu amatu un kontaktinformāciju uzņēmumā, ko jūs pārstāvat, kā arī informāciju par jūsu pilnvarojuma (pārstāvības) tiesībām;

• informācija, kas saistīta ar klientu vai galvotāju attiecībām, piemēram, klienta vai galvotāja saziņa, klienta vai galvotāja kontaktinformācija un sniegtās atbildes, atsauksmes un pētījumi par mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, rēķinu un kredītu informācija, informācija par nomāto aprīkojumu, par jūsu noslēgtā līguma detaļām;

• valodas iestatījumi;

• maksātnespējas novērtējuma un parādsaistību dati (ieskaitot parādsaistību sākuma un beigu datumu, parāda apjomu, objekta adreses un citus datus, ko saņemam no parādu atgūšanas vai kredītinformācijas uzņēmumiem);

• korespondences vai citus datus, kas radīti līguma izpildes ietvaros;

• IP adrese; detaļas saistībā ar klienta pierakstīšanos klientu portālā (piem., izmantotais eID, laika zīmogs, klienta unikālais ID);

• videonovērošanas ieraksti, kad jūs apmeklējat mūsu telpas.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS

Mēs apstrādājam personas datus šādiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.pantā noteiktajiem mērķiem: 1. punkta a) apakšpunkts (datu subjekta piekrišana), b) apakšpunkts (līguma izpilde vai pasākumi līguma noslēgšanai ), c) apakšpunkts (lai izpildītu datu pārziņa juridisko pienākumu) un f) apakšpunkts (saskaņā ar datu pārziņa leģitīmajām interesēm).

3.1. Pakalpojumu sniegšana un līgumattiecību pārvaldība

Jūsu personas datu vākšanas galvenais mērķis ir sniegt jums mūsu pakalpojumus, izpildīt līgumu vai sagatavot līgumu, nodrošināt iespēju izmantot klientu portālu, un pārvaldīt un uzturēt līgumattiecības starp mums un jums/uzņēmumu, ko jūs pārstāvat kā vadītājs, darbinieks, pārstāvis vai jebkādā citā veidā. Šajā gadījumā personas datu apstrāde ir balstīta uz līgumu starp jums un mums, vai arī uz mūsu leģitīmajām interesēm, ja līgums ir starp uzņēmumu, ko jūs pārstāvat, un mums.

3.2. Mārketings

Mēs varam jums nosūtīt e-pasta ziņojumus, lai informētu jūs par mūsu pakalpojumu jaunumiem, lūgtu jūsu atsauksmes vai sniegtu jums citu būtisku informāciju par mūsu pakalpojumiem. Jūsu personas informācija var tikt apstrādāta arī, lai novirzītu jūs uz reklāmām citos veidos, piemēram, tīmekļa pārlūkprogrammā. Šādā gadījumā personas datu apstrādes pamatā ir mūsu leģitīmās intereses sniegt jums atbilstošu informāciju par Cita Santehnika un reklamēt mūsu pakalpojumus, kā arī uzlabot mūsu pašreizējo biznesa modeli. Jūs varat atteikties no mārketinga komunikācijas jebkurā laikā. Ja piemērojamie tiesību akti paredz, ka jūsu personas datu apstrādei mārketinga paziņojumu nosūtīšanai ir nepieciešama piekrišana, mēs apstrādāsim jūsu personas datus, tikai pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

3.3. Pakalpojumu izstrāde un informācijas drošība

Mēs apstrādājam personas datus, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti un izstrādātu jaunus pakalpojumus. Šādā gadījumā personas datu apstrādes pamatā ir mūsu leģitīmās intereses nodrošināt, ka mums pieejama pietiekama un atbilstoša informācija, lai attīstītu mūsu pakalpojumus.

3.4. Ar rēķiniem saistītie dati

Mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu mūsu saistības atbilstoši piemērojamiem grāmatvedības un nodokļu tiesību aktiem. Šajos gadījumos personas datu apstrāde ir balstīta uz obligātiem tiesiskiem pienākumiem, atbilstoši kuriem mums jāuzglabā atsevišķi dati grāmatvedības nolūkos.

3.5. Dati saistībā ar maksātspējas novērtēšanu un parādu atgūšanu

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai novērtētu jūsu vai jūsu pārstāvētā uzņēmuma maksātspēju. Mēs arī veicam šo novērtējumu ar mērķi, lai pārvaldītu informāciju par jūsu parādsaistībām pret mums un par jūsu maksātspējas potenciālu. Ja jūs nesamaksājat noteiktajā laikā, tad parāds var tikt nodots uz parādu piedziņu attiecīgai parādu piedziņas kompānijai. Ja mūsu rēķini nav laikus apmaksāti vai mūsu iekārtas netiek atdotas atpakaļ noteiktajā termiņā, mēs varam apstrādāt personas datus, lai publiskotu attiecīgu informāciju jebkādā parādnieku reģistrā vai datu bāzē (piemēram, SIA"Lursoft" datu bāzē "Klientu portfelis", vai tamlīdzīgā), sniegtu informāciju juridisko pakalpojumu sniedzējiem ar mērķi veicināt parāda atgūšanas procesu. Šādos gadījumos personas datu apstrādes pamats ir mūsu leģitīmās intereses nodrošināt, ka mums ir iespējas turpināt mūsu uzņēmējdarbību, kā arī nodrošināt mūsu uzņēmuma interešu aizsardzību, un mūsu tiesiskās intereses saņemt samaksu par saviem pakalpojumiem.

3.6. Dati saistībā ar juridiskām prasībām

Ja nepieciešams, mēs varam apstrādāt personas datus, lai nodrošinātu savas leģitīmās intereses nodibināt, īstenot vai aizstāvēties pret juridiskām prasībām, kas radušās no līguma, kas noslēgts starp mums un jums, vai starp mums un jūsu pārstāvēto uzņēmumu.

3.7. Videonovērošana, lai nodrošinātu drošību un pasargātu īpašumu

Mēs veicam videonovērošanu mūsuuzņēmuma telpās un teritorijā, lai risinātu domstarpības ar klientiem, rūpētos par drošību, pienācīgi izmeklētu incidentus (zādzības, īpašuma bojājumus), kā arī, ja nepieciešams, lai pārbaudītu nodotā nomas inventāra, tehnikas un iekārtu stāvokli. Šo datu apstrāde notiek, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm.

4. PERSONAS DATU NODOŠANA UN ATKLĀŠANA

Mēs varam atklāt personas datus trešajām personām:

• kad to atļauj vai pieprasa tiesību akti, piemēram, lai atbildētu uz kompetentu iestāžu pieprasījumiem, vai saistībā ar tiesvedību;

• kad nepieciešams, lai veicinātu parāda atgūšanas procesu; lūdzu, ņemiet vērā, ka mums ir tiesības nodot personas datus uzņēmumiem, kas sniedz parādu atgūšanas pakalpojumus, sākot no brīža, kad jūs pārkāpjat starp mums noslēgtā līguma noteikumus;

• kad labā ticībā mēs uzskatām, ka datu atklāšana ir nepieciešama mūsu tiesību aizsardzībai, jūsu vai citu personu drošībai, lai izmeklētu krāpniecības gadījumus vai atbildētu valsts iestāžu pieprasījumam.

Mēs varam atklāt personas datus:

• mūsu darbiniekiem, kas ir atbildīgi par sadarbību ar klientu vai galvotāju un attiecību uzturēšanu, kā arī tiem darbiniekiem, kas pilda grāmatvedības, IT uzturēšanas funkcijas;

• mūsu IT sistēmas un citu IT pakalpojumu piegādātājiem un pārziņiem, ko mēs izmantojam, lai nodrošinātu savu līgumattiecību uzturēšanu un klientu portāla darbību;

• Valsts ieņēmumu dienestam un citām valsts iestādēm, kad tādu datu nodošanu prasa likums;

• bankām;

• mūsu datu apstrādātājiem un citām personām, kas saistītas ar līguma izpildi vai līguma noslēgšanas nodrošināšanu, piemēram, personām, kas nodrošina klienta digitālo autentifikāciju klientu portālā;

• personām, kas palīdz mums īstenot mūsu no līguma noteikumiem izrietošās tiesības (personām, kas nodrošina parādu piedziņas un atgūšanas pakalpojumus, juridiskām personām, konsultantiem, tiesām, kredītu informācijas uzņēmumiem, u.c.);

• apsardzes pakalpojumu sniedzējiem un tiesībsargājošajām iestādēm, kas izmeklē noziedzīgus nodarījumus vai apstrādā prasības pret mums, jums vai trešajām personām;

5. PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS ES/EEZ

Mēs nenododam personas informāciju ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas.

6. SĪKDATNES

Mēs izmantojam sīkdatnes un citas tamlīdzīgas metodes mūsu tīmekļa vietnē: www.siltumsuknis-ariston.lv. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas nonāk jūsu ierīcē un kuru mērķis ir apkopot un atcerēties noderīgu informāciju, lai paaugstinātu mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglotu tās izmantošanu. Tāpat mēs varam izmantot sīkdatnes un citas tamlīdzīgas metodes statistikas nolūkos, lai apkopotu anonīmu statistiku attiecībā, piemēram, uz tīmekļa izmantošanu, kas ļauj mums saprast, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietni, un uzlabot lietotāju pieredzi. Jūs varat iestatīt savu tīmekļa pārlūku tā, lai tas neatļautu sīkdatņu izmantošanu, ierobežot to izmantošanu vai izdzēst sīkdatnes no pārlūka. Taču sīkdatnes ir būtiskas, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes darbību, tāpēc sīkdatņu izmantošana var ietekmēt tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu sīkdatņu politiku : www.siltumsuknis-ariston.lv.

7. PERSONAS DATU SAGLABĀŠANA

Jūsu personas dati tiks saglabāti tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai sasniegtu šajā Politikā noteiktos mērķus vai saskaņā ar piemērojamo likumu. Lielākā daļa jūsu personas datu tiks saglabāti līgumattiecību ar Cita Santehnika laikā. Daļa personas datu var tikt saglabāti arī pēc līgumattiecību beigām, ja to pieprasa vai atļauj Latvijas tiesību akti. Mēs saglabāsim ar grāmatvedību saistītus dokumentus, tādus grāmatvedības attaisnojuma dokumentus vai dokumentus, kas pierāda mūsu pakalpojumu sniegšanu grāmatvedības izpratnē 5 vai pat 10 gadus (nomas līguma kopiju, rēķinus), atbilstoši likuma"Par grāmatvedību" prasībām. Kad jūsu personas datu saglabāšanu vairs nepieprasa tiesību akti vai jebkuras personas tiesības vai pienākumi, mēs jūsu personas datus dzēsīsim. Savukārt videonovērošanas ieraksti tiks glabāti 1 (vienu) mēnesi, ja vien juridisko prasību vai strīdu izšķiršanai nav nepieciešams ilgāks glabāšanas termiņš.

8. JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, ko mēs apstrādājam. Jūs varat piekļūt, labot, atjaunināt, mainīt vai dzēst savus personas datus jebkurā laikā. Taču, lūdzu, ievērojiet, ka atsevišķa informācija ir pilnīgi nepieciešama, lai sasniegtu šajā Politikā noteiktos mērķus, kā arī tās nepieciešamību var noteikt tiesību akti. Tādējādi šādus personas datus jūs nevarēsiet dzēst.

Jums ir tiesības iebilst pret atsevišķu datu apstrādi. Tiktāl, ciktāl to pieļauj piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti, jums ir tiesības ierobežot datu apstrādi.

Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, proti, tiesības saņemt savus personas datus strukturētā, bieži izmantotā un nolasāmā formātā un nodot savus personas datus citam datu pārzinim tiktāl, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

Mēs cienām jūsu tiesības nebūt vienīgi automātiskās datu apstrādes rezultātā pieņemtu lēmumu subjektam, ieskaitot profilēšanu, jo Cita Santehnika vārdā gala lēmumus vienmēr pieņem cilvēks.

Lūdzu, nosūtiet mums iepriekš minētos pieprasījumus uz htpp// www.siltumsuknis-ariston.lv

Ja jūs uzskatāt, ka veids, kā mēs strādājam ar jūsu personas datiem, ir neatbilstošs, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv/.

9. DROŠĪBA

Mēs veicam atbilstošus drošības pasākumus (tajā skaitā fiziskus, elektroniskus un administratīvus), lai novērstu personas datu zudumus, iznīcināšanu, nepareizu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi, vai atklāšanu. Ierobežotu piekļuvi personas datiem piešķiram tikai darbiniekiem, kam informācija nepieciešama darba gaitā. Lūdzu, ievērojiet, ka, lai arī mēs cenšamies nodrošināt atbilstošu drošības pasākumu veikšanu attiecībā uz personas datiem, neviena drošības sistēma nevar novērst visus potenciālos drošības pārkāpumus.

10. IZMAIŅAS POLITIKĀ

Mēs esam tiesīgi mainīt šo Politiku vadoties no izmaiņām likumdošanā un faktiskajā situācijā. Ja mēs veiksim jebkādas izmaiņas šajā Politikā, mēs jūs par to informēsim mūsu tīmekļa vietnē www.siltumsuknis-ariston.lv, kur jūs varēsiet atrast pēdējo šīs Politikas versiju.

11. SAZINIETIES AR MUMS

Ja jums radušies jautājumi par šo Politiku vai jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam, lūdzu, sazinieties ar mums izmantojot vietni: http// www.siltumsuknis-ariston.lv

SIA Cita Santehnika sīkdatņu (cookies) izmantošanas politika

Kad tiek piemērota šī sīkdatņu politika?

Šī sīkdatņu politika (turpmāk"Politika") nosaka, kā Cita Santehnika izmanto sīkdatnes savā tīmekļa vietnē. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo Politiku, lai saprastu, kā sīkdatnes var uzlabot jūsu lietotāja pieredzi mūsu tīmekļa vietnēs un kā jūs varat pārvaldīt sīkdatnes savā ierīcē.

Kas ir sīkdatnes?

"Sīkdatne" ir informācija, kas tiek saglabāta jūsu datorā, planšetdatorā vai tālrunī (turpmāk kopā saukti"ierīce"), kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Sīkdatnes var palīdzēt identificēt jūsu ierīci, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni, un atcerēties noderīgu informāciju par jūsu iepriekšējiem apmeklējumiem, lai uzlabotu jūsu lietotāja pieredzi. Lielākā daļa tīmekļa vietņu izmanto sīkdatnes, ieskaitot mūsu.

Sīkdatnes vienas pašas nevar izmantot, lai jūs identificētu, taču tās var tikt tieši vai netieši ar jums saistītas kopā ar citu informāciju. Šādos gadījumos sīkdatnes var tikt uzskatītas par personas datiem. Mēs necenšamies jūs identificēt, izmantojot sīkdatnes. Ja mēs tā darām, mēs pārliecināmies, ka visa sīkdatņu informācija tiek apstrādāta kā personas dati atbilstoši piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes?

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai:

• sniegtu jums labāku lietotāja pieredzi, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni;

• ļautu jums iestatīt personīgās izvēles;

• nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes drošību;

• iegūtu statistisku informāciju par mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu un novērtētu reklāmu efektivitāti.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam šādas sīkdatņu kategorijas:

Funkcionālās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ir būtiskas, lai ļautu jums pārvietoties tīmekļa vietnē un izmantot tās funkcijas, ieskaitot klientu portālu. Piemēram, funkcionālās sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos jūsu pierakstīšanās informāciju un valodas iestatījumus. Funkcionālās sīkdatnes var tikt izmantotas arī, lai vairāk pielāgotu jūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu jums.

Veiktspējas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes apkopo anonīmu statistisko informāciju par to, kā cilvēki izmanto mūsu tīmekļa vietni. Piemēram, veiktspējas sīkdatnes var mums palīdzēt saprast, kā lietotāji pārlūko vai izmanto mūsu tīmekļa vietni un norādīt uz vietnes sadaļām, kas tiek izmantotas visvairāk.

Mērķētas reklāmas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes apkopo informāciju par jūsu pārlūkošanas ieradumiem. Tās tiek izmantotas, lai vairāk pielāgotu reklāmu jūsu vajadzībām un interesēm. Tāpat mēs varam šīs sīkdatnes izmantot, lai ierobežotu, cik reizes jūs redzat reklāmu, un lai aplēstu, kā reklāma mūsu tīmekļa vietnē sasniedz mūsu lietotājus. Sīkdatnes parasti ievieto trešo personu reklāmas tīkli, lai veidotu informāciju par jūsu interesēm, ņemot vērā jūsu uzvedību tiešsaistē.

Citas trešo personu sīkdatnes

Tāpat mēs varam izmantot sociālo mediju sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē. Šīs sīkdatnes ļauj jums kopīgot to, ko jūs darāt tīmekļa vietnē sociālajos medijos, piemēram, Facebook, Twitter un LinkedIn. Mēs neesam atbildīgi par šīm sīkdatnēm. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo trešo personu privātuma politikas.

Cik ilgi sīkdatnes tiek saglabātas manā ierīcē?

Sīkdatņu glabāšanas laiks jūsu ierīcē tiek sadalīts divās grupās.

Sesijas sīkdatnes

Sesijas sīkdatnes tiek glabātas sesijas laikā, proti, tās tiek glabātas, līdz jūs aizverat pārlūku. Sesijas sīkdatnes netiek glabātas jūsu ierīces cietajā diskā.

Pastāvīgās sīkdatnes

Pastāvīgās sīkdatnes tiek glabātas jūsu ierīces cietajā diskā, līdz jūs tās izdzēšat vai beidzas to glabāšanas derīguma termiņš. Mēs neuzglabāsim sīkdatņu informāciju no pastāvīgajām sīkdatnēm ilgāk nekā 2 gadus.

Kā es varu pārvaldīt sīkdatnes savā ierīcē?

Jūs varat piekrist vai atteikties no sīkdatnēm savos pārlūka iestatījumos. Tāpat jūs varat izdzēst sīkdatņu vēsturi sava pārlūka iestatījumos.

Piekrišana sīkdatņu izmantošanai parasti ir labākais veids, lai nodrošinātu, ka jūs iegūstat labāko no mūsu tīmekļa vietnes. Ja jūs atsakāties no sīkdatņu izmantošanas, dažas mūsu tīmekļa vietnes daļas uz jūsu ierīces, iespējams, nestrādās, un jūs, iespējams, nevarēsiet piekļūt visām mūsu tīmekļa vietnes daļām. Tāpēc mēs iesakām piekrist sīkdatņu izmantošanai.

Saziņa

Lai iegūtu informāciju par savām tiesībām datu aizsardzības jomā, kā arī papildus informāciju par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, aicinām Jūs iepazīties ar mūsu Privātuma politiku.

Ja jūs vēlaties uzzināt vairāk par sīkdatņu izmantošanu mūsu tīmekļa vietnē, lūdzu, sazinieties ar mums www.siltumsuknis-ariston.lv.

DATU AIZSARDZĪBA

SIA Cita Santehnika, vēlās informēt klientus par datu iegūšanas un izmantošanas metodēm. Klientiem, kuri ir reģistrējušies mūsu mājaslapā, garantējam datu drošību, jo datu aizsardzība un šifrēšana notiek izmantojot SSL (secure socket layer).

Jūsu iesniegtie personas dati tiks uzglabāti tikai Jūsu norādītajā apjomā.

Ja, piesakoties sistēmā, Jūs atzīmēsiet „Atcerēties mani", mēs izmantosim pastāvīgās sīkdatnes „cookies", lai nākamajā apmeklējuma reizē Cita Santehnika atpazītu Jūsu lietotāja profilu ar visiem veiktajiem funkcionalitātes pielāgojumiem.

Lai nodrošinātu meklējamo produktu filtrus, pielāgotu lapas funkcionalitāti vai pārliecinātos, ka Jūs vēl joprojām esiet sistēmā, mēs izmantojam sesijas sīkdatnes.

Saglabātos datus mēs izmantojam tikai gadījumos, lai paziņotu par jaunākajiem, Jums izdevīgiem pakalpojumiem, par Jūsu pasūtītajām iekārtām, kā arī rēķinu izrakstīšanai.

SIA Cita Santehnika mājas lapas reģistrēto lietotāju datus sargā no pazušanas, neatļautas izmantošanas un to neautorizētas izmainīšanas. Jūsu dati netiks nodoti trešajām personām un citādi izplatīti nekā savādāk, kā norādīts mūsu Privātuma politikā.

Personām, kuras nestrādā mūsu uzņēmumā, nav piekļuves mūsu klientu datiem.

Made on
Tilda